منزل مسکونی سلامتیان

نوع مشارکت: مدیریت ساخت

کاربری: مسکونی

سال اتمام: 1397

مکان: ایران | فارس | شیراز

مساحت: 350 متر مربع

مشتری | کارفرما: سلامتیان

این پروژه به هدف طراحی یک واحد مسکونی ویلایی برای یک خانواده ی 4 نفره در قالب بازسازی کلی یک ساختمان، به مساحت 350 مترمربع با قدمتی حدود چهل سال، واقع در بلوار ستارخان شهر شیراز به پیش برده شد. معماری به مثابه عرصه ی ماجراجویی، بنا به مثابه اجتماعی از ماجرا ها، فضا ها انباشتی از ماجرا ها، اجزاء فضا راوی ماجرا، ماجرا به مثابه هیجاناتی تفسیری-تأویلی، درک روایت ماجرای نقلی به شرط استعانتی هرمنوتیکی! ماجراجویی خالق اثر-مخاطب؛ ماجراجویی منتج از تاخت و تاز خالق اثر و نهفت تفسیری-تأویلی ماجرا در اجزاء فضا و ما جراجویی ای بالقوه؛ ماجراجویی منتج از شرکت مخاطب در چالش کنکاش و درک روایت ماجرا، ماجرایی که زوال ندارد. این قسم از منظر به هستی یک بنا و فعل معماری، فرآیند طراحی پرژه ی پیش رو را راهبر شد؛ این که مفهوم سکونت متعلقه به یک فضا را گهگاه در گوشه ای از فضا با گامی از معنا داری شیء ای همراه سازیم؛ در واقع جزء ای از فضا در قالب اسکالپچری (sculpture) حامل معنا در آمده (از آن جا که عمدتاً هیچ حضور و هستی شیء ای فارغ از حمل معنا نیست، مقصود آن است که این حمل معنا توسط اشیاء تشکیل دهنده ی فضا به دقت هدایت گردیده و سپس به غایت پر رنگ تر و برجسته تر گردند) و زین پس آن جزء راوی ماجراست، ماجرایی که همان معنای حامله است! و فضا زین پس عرصه ماجراجویی، البته نه آن چه که در نخست مواجهه با واژه ی "ماجراجویی" برداشت می گردد که بار مفهوم تکاپوی بی حد با خود دارد و نافی قصد و مفهوم سکونت متعلقه به یک فضای منزل مسکونی است، بلکه ماجراجویی ای که در واقع اشتغال ارادی ذهن است به ماجرا (معنای نهفته)، که البته به شرط تمرکز مخاطب به شیء اسکالپچر مانند عارض می گردد، و در صورتی که این اراده مخاطب فعال نگردد، شیء از صورت اسکالپچر بالقوه خارج است و آغازی بر این ماجراجویی متصور نخواهیم بود و لذا اشتغال ذهنی حاصل نگردد و البته آرامش و آسایش چشمداشتی از فضای مسکون به سبب اش آسیب نخواهد دید و این عدم تعارض جریان مذکور با فعل سکونت است؛ آن چنان که ماجراجویی قصد شده در پرده بالقوگی مانده و به شرط تمرکز مخاطب بالفعل گردد. این سیر طراحی بدان جا ختم گردید که هر فضا به فراخور قابلیت هایش و به واسطه اعضایش چون جداره ای، منفذی نوری، یا بخشی از سقف و حتی اجزاء ای چون شیء گرمایشی یا شیء نوری و غیره (این ماجراجویی آن چنان پیش رفته که حتی توانسته در جسم یک رادیاتور گرمایش نفوذ کند)، ماجراهایی جهت عرضه دارد و البته هیجانی تفسیری-تأویلی؛ تجربه ی زیستن در هر فضا می تواند روبرویی ای با ماجراهایی باشد.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.

همکاران جانبی - تیم عملیات ساخت