جستاري در ماهيت تكنولوژي، علم و انديشه از ديدگاه مارتين هايدگر

زبان: فارسی

نوع: نگارش

نویسنده: ایمان سلطانی فر

با نگاهی روشن و موشکافانه بر قامت انسان امروز، او را آنچنان مجهز به ابزار، به ظاهر توانمند می یابیم، که جای هیچگونه ابهام در طی درجات و کمال شناخت از سوی او بر پیکره ی فکر ناظر باقی نمی ماند. ابزاری چون تکنولوژی، علم و …، آنچنان کارآ و توانمند که گستردگی حدود تأثیرات این ابزار در دسترس انسان کارآی ا...

785 KB

بر کرانه مسائل اساسی پدیدار شناسی

زبان: فارسی

نوع: نگارش

نویسنده: ایمان سلطانی فر

بایست به خود اعتنا کنی؛ نگاه خیره خود را از همه چیز اطرافت به سوی باطن خویشتن برگیر، این اولین مطالبه ای است که فلسفه در شاگرد خود حاصل می سازد. هرآنچه بیرون از توست، فاقد اهمیت است، مگر منحصراً خود خویشتنت. مجلد بیست و چهارم از میان یکصد و دو اثر به چاپ رسیده مارتین هیدگر با عنوان "مسائل اساسی پدید...

203 KB