• 1395 - آبان

جلسه کتاب خوانی | مرگ ایوان ایلیچ - لیو تولستوی

ایران، شیراز، کافه گفتگو | 15 آبان 1395

  • 1395 - آبان

  • 1395 - فروردین

نمایش 'شب آوازهایش را می خواند'

ایران، شیراز | 14-17 فروردین 1395

  • 1394 - اسفند

نمایشگاه نورپردازی و ساختمان 2016

آلمان، فرانکفورت | 23-27 اسفند 1394

  • 1394 - بهمن

اجرای کوارتت زهی لایپزیگ

ایران، شیراز | 24 و 25 بهمن ماه 1394