ساختمان انجمن دوستی ایران-ایتالیا

نوع مشارکت: طراحی شده

کاربری: فرهنگی

سال اتمام: 1393

مکان: ایران | تهران | تهران

مساحت: 4241 متر مربع

مشتری | کارفرما: -

هدف عرصه ای است جهت حصول دوستی دو ملت، دو توده، دو فرهنگ، ... و این دو و هر کدام منحصراً متکی است بر آنچه دستاورد توده، ملت، فرهنگ، تاریخ و تمدن خود می خواند، صاحب سمت و سو ست، و نمی تواند که عاری از آن باشد؛ ترک همه آن به مثابه دست شستن از دستاوردهای صده ها و دهه های گذشته خود تلقی می کند، که هویت خود می داند و بدون آن گمشده و تهی دست. سمت و سوی هر تعاملی را همین عقبه ها هدایت و راهبری دارند که پشتوانه اند و دارایی. و اما دوستی، منحصراً و بدون لحاظ نمودن اهداف غایی منتج از آن، ذاتاً میسر نیست مگر به الزامی، و آن الزام، رهاسازی است بلا واسطه، بلا واسطه عقبه ها و زمینه ها، و حضور بدون پشتوانه، که تعامل است و نه تقابل و چون عرصه تقابل نیست، پشتوانه نمی طلبد؛ که پشتوانه اینجا مانع است و انحراف ساز روند دوستی چرا که سمت و سو ساز است. اینجاست که عرصه وقوع وحصول دوستی مستلزم تعریف سرزمین میان (betwixt land) است؛ که نه این سویی است و نه آن سویی و نه هر دو سویی (هر دو سویی به معنای تأمین اشتراکات)، و واضح است که تأمین اشتراکات به شرط وجود اشتراکات معنا می گیرد، حال آن که اشتراکات غیر از آن که خود سمت و سو سازند و مانع، به وجودشان شک و تردید عمیق است؛ چرا که آنچه مفروض مشترکات فرهنگی و تمدنی دو توده است حتی با وجود تشابهات ظاهری، از آن جا که ریشه ها و عرصه ها و عامل شکل گیری و شکل دهنده و به طور کل نقطه آغاز یکسان و یا حتی مشابه ندارند، شبه تشابه اند و متعارض. سرزمین میان، عاری است؛ عاری از هر تعلق به این و آن و حتی غیر آنان، بکر است، این همان جایی است که دوستی امکان حصول و وقوع دارد و بس. در این راستا، در طرح ساختمان انجمن دوستی ایران- ایتالیا، طرح در سه جزء پیوسته معنا یافته است: تعلق به ایران / سرزمین میان / تعلق به ایتالیا. و در طی این مسیر گزینش قالب، فرم، متریال و معنا در چارچوب آن چه بافته شد، حرکت نموده؛ تعلق به ایران، فرم گنبد مسجد شیخ لطف الله متکی بر جسد امیر چخماق تجسد یافته از خشت پخته، بی قیاس و بی عیار سنجی مقابل با تعلق به ایتالیا، فرم گنبد سانتا ماریا دلفیوره بر مسند کلوزیوم منتج از هم آوردیِ آجر پخته، و البته سرزمین میان، نه این سویی و نه آن سویی و نه هر دو سویی؛ حاصل لامکانی و لاتباری تکنولوژی شیشه امروز، اسپایدر فیتینگ، در قالب فرعی لاتبار و لامیراث ایرانی یا ایتالیایی، عاری است، عاری از هر تعلق به این و آن، و حتی غیر آنان. بکر است، این همان جایی است که درستی امکان حصول و وقوع دارد و بس.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.

همکاران جانبی - تیم عملیات ساخت